First Haitian Baptist Church of Orlando 4701 Lenox Blvd Orlando, FL 32811

Service Registration

Comment: PLEASE STAY HOME IF YOU ARE SICK. If you have a fever with cough or shortness of breath, experience loss of smell or taste, poor appetite, muscle pain, nausea, etc.. worship with us online, over the phone (339) 207-7803************Kòmantè: TANPRI RETE LAKAY SI OU MALAD. Si ou gen yon lafyèv ak tous oswa souf kout, eksperyans pèt nan sant oswa gou, pòv apeti, doulè nan misk, kè plen, elatriye .. adore avèk nou sou entènèt, sou telefòn (339) 207-7803